آوای ماندگار، با پشتوانه تیم دلسوز خود تا به حال توانسته صدها زن و کودک را توانمند سازد، اگر شما هم تمایل دارید، میتوانید بازوی ما درتوامند سازی هرچه بیشتر زنان و کودکان باشید: